பருவம் -1 science

  • unit -1 -அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவி்களும்ஜெ.வாசுதேவன்
  • unit -2-இயக்கம்ஜெ.வாசுதேவன்
  • unit 3 - ஒளிஜெ.வாசுதேவன்
  • unit4-நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் -ppt 
  • unit 6-தாவர உலகம் -தாவர செயலியல் -PPTஜெ.வாசுதேவன்
  • unit -7 விலங்குலகம் -PPT ஜெ.வாசுதேவன்
  • unit 9-கணினி - ஓர் அறிமுகம்ஜெ.வாசுதேவன்