பாடவாரியான தேர்ச்சி பாடம் தோல்வி எண்ணிக்கை தேர்ச்சி சதவீதம் 
தமிழ் உள்ளிட்ட மொழி 19,544 97.56 
ஆங்கிலம் 18,695 97.67
இயற்பியல் 24,431 94.68
வேதியியல் 19,534 95.74
உயிரியல் 7,157 97.19
தாவரவியல் 5,391 91.10
விலங்கியல் 5,391 93.07
புள்ளியியல் 165 97.59
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் 2,934 98.21
புவியியல் 140 99.04
மைக்ரோ பயாலஜி 4 99.68
பயோ கெமிஸ்ட்ரி 40 91.75
நர்சிங் 150 99.69
ஊட்டச்சத்து, சமச்சீர் உணவு 14 98.64
தொடர்பு ஆங்கிலம் 10 98.84
கணிதம் 10,878 96.98மனை 
அறிவியல் 26 99.35வரலாறு 4,131 95.13
பொருளியல் 7,085 97.55
அரசியல் அறிவியல் 134 97.89
வணிகவியல் 6,703 97.78
கணக்கு பதிவியல் 6,867 97.72
இந்திய கலாச்சாரம் 11 98.71
அட்வான்ஸ்ட் தமிழ் 71 98.16
வணிக கணிதம் 237 99.47
கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் 2037 98.84