2019 - 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒதுக்கீடு 2202-02-109 KH என்ற கணக்குத் தலைப்பில் திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.