பள்ளிக் கல்வி: மூன்று அடுக்கு நிலை குழுக்கள் (மாநில, மாவட்ட, மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு) திட்டமிடல், செயல்படுத்துதல்- மற்றும் மேற்பார்வை- சுற்றறிக்கை அனுப்புதல் சார்பு- மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்!!!*_

Image may contain: text

Image may contain: textNo photo description available.Image may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textNo photo description available.Image may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: text

No comments:

Post a Comment