பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடநூல் அறிவியல் பாடத்தில் முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் பாடத்தில், மாதிரி கணக்குகள் மற்றும் மதிப்பீடு கணக்குகள் தொடர்பான YOUTUBE வீடியோக்கள்.....மாதிரி கணக்குகள் தொடர்பான வீடியோ
https://youtu.be/hx4IkZuX2i8

மதிப்பீடு கணக்குகள் தொடர்பான வீடியோ
https://youtu.be/cnkCAfpvJ1E