அகர மற்றும் ஆகார வரிசை குறில் நெடில் வார்த்தைகள் பயன்பாடு .. பகுதி1.🌈📡🔬🛶⏳☂🔭♻
இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்

No comments:

Post a Comment