ஒவ்வொரு தனி ஆசிரியரும் எமிஸ் இணைய தளத்தில், அவர்களின் ஆதார் எண் மற்றும் பிறந்த தேதி மூலம் உட்புகும் வசதி அறிமுகம்!


. It can be found in *Staff Details* menus *Teacher Login Details* option....

 Initially  the logins are generated for all government school teachers, further we will provide logins for Aided school teachers, BRTEs and DIET faculties.

AADHAR- NUMBER

USERNAME...
LAST EIGHT DIGIT OF AADHAR NUMBER OF  TEACHER

PASSWORD
LAST FOUR NUMBERS OF AADHAR @DATE OF BIRTH  YEAR OF TEACHER

*EXAMPLE ONLY*

👇👇👇👇👇👇

USERNAME
65789876

PASSWORD
9876@1960

http://emis.tnschools.gov.in