பள்ளிகல்வி - EMIS - மாணவர்களின் விவரங்கள் UPDATE செய்யாமை - மாணவர்களின் சேர்க்கை விவரம் EMIS உடன் வேற்படுதல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு ...

No comments:

Post a Comment