நான்காம் வகுப்பு online தேர்வுகள் வளரறி மதிப்பீடு தொகுப்பு - TERM - I - IV STD - ALL SUBJECTS - QR CODE TESTCLICK HERE TO DOWNLOAD TAMIL - IV STD -TERM - I - NEW SYLLABUS -  QR CODE TEST 

CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH - IV STD -TERM - I - NEW SYLLABUS -  QR CODE TEST 

CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS - IV STD -TERM - I - NEW SYLLABUS -  QR CODE TEST 

CLICK HERE TO DOWNLOAD SCIENCE - IV STD -TERM - I - NEW SYLLABUS -  QR CODE TEST 

CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE - IV STD -TERM - I - NEW SYLLABUS -  QR CODE TEST 


நான்காம் வகுப்பு  online தேர்வுகள் வளரறி மதிப்பீடு தொகுப்பு  பாடத்தலைப்புகளை கிளிக் செய்தாலே தேர்வு எழுதலாம்...

பிரிண்ட் எடுத்து QR CODE scam செய்தும்
தேர்வு எழுதலாம்

🌈📡🔬🛶⏳☂🔭♻
இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்

No comments:

Post a Comment